جذاب ترین پست ها

الصاق کره جنوبی در 7 فوریه 2023 بازده

(%) افزایش جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
447 3.
459 -1.
2

سل 2 ساله 3.
440 3.
403 + 3.
7

TB 3 ساله 3.
315 3.
283 + 3.
2

سل 10 ساله 3.
297 3.
283 + 1.
4

MSB 2 ساله 3.
406 3.
397 + 0.
9

CB 3 ساله (AA-) 4.
244 4.
237 + 0.
7

CD 91 روزه 3.
460 3.
470 -1.
0
(END)