جذاب ترین پست ها

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 29 (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) و همچنین در مکاتبه با Yonhap Infomax، آژانس مالی و آبدره Yonhap، در ساعت 11:00 صبح

(%) (% )

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
50 3.
51

2-M 3.
52 3.
53

3-M 3.
53 3.
53< /p>

6-M 3.
60 3.
61

12-M 3.
62 3.
62

(پایان)